Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lãnh thổ nước ta nằm hoàn toàn trong vùng

Lãnh thổ nước ta nằm hoàn toàn trong vùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lãnh thổ nước ta nằm hoàn toàn trong vùng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn