Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương

Lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lập phương trình phản ứng oxi hóa - khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron (trình bày theo 4 bước):

Al + HNO3 (đặc) (xrightarrow{{{t^o}}}) Al(NO3)3 + NO2 + H2O


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa - khử bằng phương pháp thăng bằng electron:


Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng để tìm chất oxi hóa và chất khử.


Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử.


Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử.


Bước 4: Đặt các hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng. Hoàn thành phương trình hóa học.

Giải chi tiết:

Bước 1: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong phản ứng để tìm chất oxi hóa và chất khử:

(mathop {Al}limits^0  + Hmathop Nlimits^{ + 5} {O_3} to mathop {Al}limits^{ + 3} {left( {N{O_3}} right)_3} + mathop Nlimits^{ + 4} {O_2} + {H_2}O)

Số oxi hóa của Al tăng từ 0 đến +3 → (mathop {Al}limits^0 ) là chất khử.

Số oxi hóa của N giảm từ +5 đến +4 → (mathop Nlimits^{ + 5} ) (trong HNO3) là chất oxi hóa.

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử:

(mathop {Al}limits^0  to mathop {Al}limits^{ + 3}  + 3{rm{e}})     (quá trình oxi hóa)

(mathop Nlimits^{ + 5}  + 1{rm{e}} to mathop Nlimits^{ + 4} )       (quá trình khử)

Bước 3: Tìm hệ số thích hợp cho chất oxi hóa và chất khử:

(begin{array}{*{20}{c}}{mathop { times 1}limits^{} }\{mathop { times 3}limits^{} }end{array}left| begin{array}{l}mathop {Al}limits^0  &  to mathop {Al}limits^{ + 3}  + 3{rm{e}}\mathop Nlimits^{ + 5}  + 1{rm{e}} &  to mathop Nlimits^{ + 4} end{array} right.)

Bước 4: Đặt các hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng. Hoàn thành phương trình hóa học:

Al + 6HNO3 (đặc) (xrightarrow{{{t^o}}}) Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Ý kiến của bạn