Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men 1 tấn tinh bột chứa 15 tạp chất trơ thành ancol

Lên men 1 tấn tinh bột chứa 15 tạp chất trơ thành ancol

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men 1 tấn tinh bột chứa 15% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất cả quá trình là 85%. Khối lượng ancol etylic thu được có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sơ đồ quá trình lên men: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH


Viết đơn giản thành C6H10O5 → 2C2H5OH.


Tính lượng C2H5OH sinh ra dựa theo công thức về hiệu suất:


mTT = mLT.(100/H) (đối với chất tham gia)


mTT = mLT.(H/100) (đối với chất tạo thành)

Giải chi tiết:

Sơ đồ quá trình lên men: (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH

Viết đơn giản thành C6H10O5 → 2C2H5OH.

Tinh bột chứa 15% tạp chất trơ → Còn lại 85% là tinh bột.

nC6H10O5 = (1000.0,85)/162 = 425/81 mol

⟹ nC2H5OH lý thuyết = 2nC6H10O5 = 2.(425/81) = 850/81 mol

⟹ nC2H5OH thực tế = (850/81) . 85% = 1445/162 mol

⟹ mC2H5OH thực tế = (1445/162).46 ≈ 410,3 kg gần nhất với 410 kg.

Đáp án B

Ý kiến của bạn