Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men 45g glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản

Lên men 45g glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men 45g glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

,nglucozo pứ = 0,25.80% = 0,2 mol

=> nCO2 = 0,4 mol

=> V = 8,96  lit

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn