Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO2</sub

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO2</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2  0,2M, sinh ra 9,85 gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Áp dụng công thức tính nhanh :

Nếu nCO2 < nOH < 2nCO2 thì : nCO3 = nOH - nCO2 ; nHCO3 = nCO2 – nCO3

 

Sơ đồ phản ứng tổng quát :

C6H12O6 -> 2CO2

, nOH = 0,25 mol ; nBaCO3 = 0,05 mol

+) TH1 : nếu chỉ tạo muối CO3 => nCO2 = nBaCO3 = 0,05 mol

=> nglucozo(LT) = 0,025 mol

=> nglucozo (thực tế) = 0,025.100/72 = 0,0347 mol => m = 6,25g

+) TH2 : có tạo muối CO3 và HCO3

=> nCO2 = nOH – nBaCO3 = 0,2 mol => nglucozo(LT) = 0,1 mol

=> nglucozo (thực) = 0,1389 mol => m = 25g

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn