Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Let me my memory before I get down to answering the qu

Let me my memory before I get down to answering the qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Let me _____ my memory before I get down to answering the questions.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

A. resume (v): bắt đầu lại      

B. refresh (v): làm nhớ lại, nhắc nhớ lại

C. awake (v): đánh thức        

D. ease (v): làm dễ chịu

=> refresh one’s memory (idiom): hồi tưởng, nhớ lại điều gì

Tạm dịch: Hãy để tôi nhớ lại trước khi tôi bắt đầu trả lời các câu hỏi.

Chọn B.

Ý kiến của bạn