Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Li độ và tốc độ của vật dao động điều hòa liên hệ với nhau t

Li độ và tốc độ của vật dao động điều hòa liên hệ với nhau t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Li độ và tốc độ của vật dao động điều hòa liên hệ với nhau theo biểu thức: 103 x2 = 105 – v2 (trong đó x và v lần lượt tính theo đơn vị cm và cm/s). Lấy π2 = 10 . Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn