Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết có cặp e dùng

Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết có cặp e dùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Liên kết cộng hóa trị có cực là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm liên kết cộng hóa trị có cực sgk hóa 10 trang 62.

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn