Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Life in the past was much simpler than it is now Life n

Life in the past was much simpler than it is now Life n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Life in the past was much simpler than it is now.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn