Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Linda turn on the television doesn’t she don’t you wil

Linda turn on the television doesn’t she don’t you wil

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Linda, turn on the television, ______?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn