Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Listen! Theres someone at the door I the door am going

Listen! Theres someone at the door I the door am going

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Listen! There's someone at the door. I _____ the door.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn