Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Listener is a person to a concert or music program lis

Listener is a person to a concert or music program lis

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Listener is a person _________ to a concert or music program.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn

Giải chi tiết:

Rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng:

- V-ing nếu mệnh đề mang nghĩa chủ động.

- P2 (quá khứ phân từ) nếu mệnh đề mang nghĩa bị động.

- to V nếu trước mệnh đề quan hệ có các từ chỉ thứ tự (the first, only, last,…)

Câu đầy đủ: Listener is a person who listens to a concert or music program.

Câu rút gọn: Listener is a person listening to a concert or music program.

Tạm dịch: Thính giả là người đang nghe buổi hòa nhạc hoặc chương trình âm nhạc.

Chọn D.

Ý kiến của bạn