Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại biến dị nào sau đây không phải là biến dị di truy

Loại biến dị nào sau đây không phải là biến dị di truy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại biến dị nào sau đây không phải là biến dị di truyền?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thường biến không phải biến dị di truyền vì chỉ là biến đổi về kiểu hình không liên quan tới kiểu gen.

Ý kiến của bạn