Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại đột biến nào sau đây có thể làm thay đổi trật tự

Loại đột biến nào sau đây có thể làm thay đổi trật tự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại đột biến nào sau đây có thể làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đảo đoạn : Là đột biến làm cho một đoạn nào đó của NST đứt ra, đảo ngược 180° và nối lại.

Đa bội: Đột biến đa bội là sự biến đổi số lượng NST ở tất cả các cặp NST trong tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên lần bộ đơn bội và lớn hơn 2n hình thành các thể đa bội.

Lệch bội: : Là sự biến đổi số lượng NST xảy ra ở 1 hay một số cặp NST tương đồng trong tế bào, tạo nên các thể lệch bội.

Đột biến điểm: là đột biến gen liên quan tới 1 cặp nucleotit.

Giải chi tiết:

Đột biến đảo đoạn có thể làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST.

Ý kiến của bạn