Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại nào sau đây không được xếp vào rừng phòng hộ?

Loại nào sau đây không được xếp vào rừng phòng hộ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại nào sau đây không được xếp vào rừng phòng hộ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn