Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại phân tử nào sau đây được cấu trúc bởi các đơn phân

Loại phân tử nào sau đây được cấu trúc bởi các đơn phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại phân tử nào sau đây được cấu trúc bởi các đơn phân là axit amin?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Protein có đơn phân là axit amin.

Chọn B

Ý kiến của bạn