Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Loại tài nguyên kháng sản nào sau đây có trữ lượng lớn nhất

Loại tài nguyên kháng sản nào sau đây có trữ lượng lớn nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Loại tài nguyên kháng sản nào sau đây có trữ lượng lớn nhất ở tỉnh Quảng Ninh?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn