Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Look! She is laughing She something funny or happy mus

Look! She is laughing She something funny or happy mus

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Look! She is laughing. She ______ something funny or happy.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn