Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Look! That guy to break the door of your house try tri

Look! That guy to break the door of your house try tri

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Look! That guy _______ to break the door of your house.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn