Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lực là đại lượng véc-tơ vì lực là đại lượng chỉ có độ l

Lực là đại lượng véc-tơ vì lực là đại lượng chỉ có độ l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lực là đại lượng véc-tơ vì lực là đại lượng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Lực là đại lượng véc-tơ vì lực là đại lượng có phương, chiều và độ lớn.

Chọn C.

Ý kiến của bạn