Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Lượng mưa năm nay kéo dài nên đã gây nhiều thiệt hại c

“Lượng mưa năm nay kéo dài nên đã gây nhiều thiệt hại c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Lượng mưa năm nay kéo dài nên đã gây nhiều thiệt hại cho mùa màng”. Từ nào trong câu trên sử dụng chưa hợp lý về mặt nội dung?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài luyện tập về cách tránh một số loại lỗi logic

Giải chi tiết:

Từ dùng chưa hợp lý: “lượng mưa”.

Giải thích: Lượng mưa dùng để chỉ về lượng nhiều hay ít không thể đi cùng với “kéo dài” chỉ thời gian.

Chữa lại: Thời gian mưa năm nay kéo dài nên đã gây nhiều thiệt hại cho mùa màng.

Ý kiến của bạn