Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

m=-1;m=1/2 m=1;m=1/2

m=-1;m=1/2 m=1;m=1/2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn