Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ma túy đá hay còn gọi là hàng đá chấm đá là tên gọi chỉ

Ma túy đá hay còn gọi là hàng đá chấm đá là tên gọi chỉ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ma túy đá hay còn gọi là hàng đá, chấm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp có chứa chất methamphetamine (Meth). Đốt cháy 14,9 gam Meth thu được 22,4 lít CO2, 13,5 gam H2O và 1,12 lít N2 (đktc). Tỉ khối hơi của Meth so với H2 < 75. Công thức phân tử của Meth là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bảo toàn nguyên tố ta có: nC = nCO2 ; nH = 2nH2O ; nN = 2nN2 ⟹ nO


Gọi CTĐGN của Meth là CxHyOzNt


dMeth/H2 < 75 ⟹ MMeth < 150


Ta có x : y : z : t = nC : nH : nO : nN


⟹ CTPT của Meth.

Giải chi tiết:

Bảo toàn nguyên tố ta có:

nC = nCO2 = 22,4/22,4 = 1 mol.

nH = 2nH2O = 2.13,5/18 = 1,5 mol.

nN = 2nN2 = 2.1,12/22,4 = 0,1 mol.

⟹ mO = mX – mC – mH – mN = 0

⟹ X không có oxi.

Gọi CTĐGN của X là CxHyNz

dMeth/H2 < 75 ⟹ MMeth < 150

Ta có x : y : z : t = nC : nH : nO : nN = 10 : 15 : 1

⟹ CTĐGN của X là C10H15N

⟹ CTPT của X là (C10H15N)n ⟹ 149n < 150 ⟹ n < 1,01 ⟹ n = 1.

Vậy CTPT của X là C10H15N.

Đáp án D

Ý kiến của bạn