Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mắc một đèn vào nguồn có suất điện động E = 10V điện tr

Mắc một đèn vào nguồn có suất điện động E = 10V điện tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mắc một đèn vào nguồn có suất điện động (E = 10,,V), điện trở trong (r = 2,,Omega ) thấy đèn sáng bình thường và cường độ dòng điện trong mạch bằng (0,5,,A). Các giá trị định mức (({U_{dm}}) và ({P_{dm}})) của đèn là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện trong mạch: (I = dfrac{E}{{R + r}})


Đèn sáng bình thường khi: (I = {I_{dm}} = dfrac{{{U_{dm}}}}{{{R_d}}} = dfrac{{{P_{dm}}}}{{{U_{dm}}}})

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện trong mạch là:

(I = dfrac{E}{{{R_d} + r}} Rightarrow 0,5 = dfrac{{10}}{{{R_d} + 2}} Rightarrow {R_d} = 18,,left( Omega  right))

Đèn sáng bình thường khi cường độ dòng điện qua đèn: (I = {I_{dm}} = 0,5,,left( A right))

(begin{array}{l} Rightarrow {U_{dm}} = {I_{dm}}.{R_d} = 0,5.18 = 9,,left( V right)\ Rightarrow {P_{dm}} = {I_{dm}}.{U_{dm}} = 0,5.9 = 4,5,,left( {rm{W}} right)end{array})

Chọn A.

Ý kiến của bạn