Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mặc một tụ điện có điện dung C = d10^ - 4pi F  vào điện

Mặc một tụ điện có điện dung C = d10^ - 4pi F  vào điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mặc một tụ điện có điện dung (C = dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{pi }F)  vào điện áp xoay chiều có tần số (f = 50Hz) thì dung kháng của tụ điện là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính dung kháng: ({Z_C} = dfrac{1}{{omega C}} = dfrac{1}{{2pi f.C}})

Giải chi tiết:

Dung kháng của tụ điện là:

({Z_C} = dfrac{1}{{2pi f.C}} = dfrac{1}{{2pi .50.dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{pi }}} = 100Omega )

Chọn C.

Ý kiến của bạn