Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1pi m

Mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1pi m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm (frac{1}{pi },,mH) và tụ điện có điện dung (frac{4}{pi },,nF). Tần số dao động riêng của mạch là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tần số dao động riêng của mạch: (f = frac{1}{{2pi sqrt {LC} }})

Giải chi tiết:

Tần số dao động riêng của mạch là:

(f = frac{1}{{2pi sqrt {LC} }} = frac{1}{{2pi .sqrt {frac{{{{10}^{ - 3}}}}{pi }.frac{{{{4.19}^{ - 9}}}}{pi }} }} = 2,{5.10^5},,left( {Hz} right))

Ý kiến của bạn