Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch như hình vẽ Biết R1 = R4 = R5 = 10Omega R2 = R3 =

Mạch như hình vẽ Biết R1 = R4 = R5 = 10Omega R2 = R3 =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch như hình vẽ. Biết ({R_1} = {R_4} = {R_5} = 10Omega ;,,{R_2} = {R_3} = 6Omega ;,,{R_6} = 12Omega ) . Điện trở các Ampe kế không đáng kể. Tính (R_{AB}?)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ampe kế lí tưởng được coi là một dây dẫn, có thể chập hai đầu ampe kế


Vẽ lại mạch điện tương đương


Điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp: ({R_{nt}} = {R_1} + {R_2} + ...)


Điện trở của đoạn mạch mắc song song: (dfrac{1}{{{R_{//}}}} = dfrac{1}{{{R_1}}} + dfrac{1}{{{R_2}}} + ...)

Giải chi tiết:

Các ampe kế lí tưởng, chập điểm (C equiv D equiv E equiv B), ta có mạch điện tương đương:

Cấu tạo mạch điện: (leftlangle {{R_1}ntleft{ {{R_5}//left[ {{R_2}ntleft( {{R_3}//{R_6}} right)} right]} right}} rightrangle //{R_4})

Ta có: ({R_3}//{R_6} Rightarrow {R_{36}} = dfrac{{{R_3}.{R_6}}}{{{R_3} + {R_6}}} = dfrac{{6.12}}{{6 + 12}} = 4,,left( Omega  right))

(begin{array}{l}{R_2}nt{R_{36}} Rightarrow {R_{236}} = {R_2} + {R_{36}} = 6 + 4 = 10,,left( Omega  right)\{R_5}//{R_{236}} Rightarrow {R_{2356}} = dfrac{{{R_5}.{R_{236}}}}{{{R_5} + {R_{236}}}} = dfrac{{10.10}}{{10 + 10}} = 5,,left( Omega  right)\{R_1}nt{R_{2356}} Rightarrow {R_{12356}} = {R_1} + {R_{2356}} = 10 + 5 = 15,,left( Omega  right)\{R_{12356}}//{R_4} Rightarrow {R_{AB}} = dfrac{{{R_{12356}}.{R_4}}}{{{R_{12356}} + {R_4}}} = dfrac{{15.10}}{{15 + 10}} = 6,,left( Omega  right)end{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn