Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Many of the girls in my school white shirts wear has b

Many of the girls in my school white shirts wear has b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Many of the girls in my school ________ white shirts.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn