Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Many optimist people have made predictions about the in

Many optimist people have made predictions about the in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Many optimist people have made predictions about the influence of technology on human life.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

optimist (n): người lạc quan

optimistic (adj): lạc quan

Dấu hiệu: trước danh từ “people” (con người) cần một tính từ

Sửa: optimist =>  optimistic

Tạm dịch: Nhiều người lạc quan đã đưa ra dự đoán về ảnh hưởng của công nghệ đối với cuộc sống con người.

Chọn A.

Ý kiến của bạn