Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Many people don’t get the idea of rebuilding the museu

Many people don’t get the idea of rebuilding the museu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Many people don’t get ________ the idea of rebuilding the museum.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn