Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Many reliable methods of storing information when compu

Many reliable methods of storing information when compu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Many reliable methods of storing information________________ when computers arrived.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: to V/Ving

Giải chi tiết:

Chủ ngữ “information” (thông tin) không thể tự thực hiện hành động “forget” (quên lãng) => câu bị động

tend to V: có xu hướng

=> dạng bị động: tend to be Ved/V3.

Tạm dịch: Nhiều phương pháp lưu trữ thông tin đáng tin cậy có xu hướng bị lãng quên khi máy tính ra đời.

Chọn C.

Ý kiến của bạn