Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mắt của một người bị tật cận thị với điểm cực viễn cách

Mắt của một người bị tật cận thị với điểm cực viễn cách

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mắt của một người bị tật cận thị với điểm cực viễn cách mắt (0,5,,m). Để sửa tật cận thị thì cần đeo sát mặt một kính là thấu kính có độ tụ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tiêu cự của thấu kính phân kì: ({f_k} =  - O{C_V})


Độ tụ của thấu kính: (D = dfrac{1}{f})

Giải chi tiết:

Để sửa tật cận thị, cần đeo kính có tiêu cự: (f =  - O{C_V} =  - 0,5,,left( m right))

Độ tụ của thấu kính là:

(D = dfrac{1}{f} = dfrac{1}{{ - 0,5}} =  - 2,,left( {dp} right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn