Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mật độ trung bình của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồ

Mật độ trung bình của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mật độ trung bình của Đồng bằng sông Hồng lớn gấp 2,8 lần Đồng bằng sông Cửu Long được giải thích bằng nhân tố:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn