Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mẫu chung của các phân thức d2x3 + xd1 3 + x 1 - x 2x

Mẫu chung của các phân thức d2x3 + xd1 3 + x 1 - x 2x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mẫu chung của các phân thức (dfrac{{2x}}{{3 + x}};,,dfrac{1}{{left( {3 + x} right)left( {1 - x} right)}})


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Mỗi nhân tử xuất hiện ở các mẫu thức ta lấy với bậc cao nhất.


Bước 2: Nhân chúng lại với nhau được MTC.

Giải chi tiết:

(dfrac{{2x}}{{3 + x}};,,dfrac{1}{{left( {3 + x} right)left( {1 - x} right)}})

( Rightarrow MTC = left( {3 + x} right)left( {1 - x} right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn