Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Màu hoa của một loài thực vật chịu sự chi phối của 2 cặp gen

Màu hoa của một loài thực vật chịu sự chi phối của 2 cặp gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Màu hoa của một loài thực vật chịu sự chi phối của 2 cặp gen phân li độc lập (Aa, Bb). Sự có mặt của 2 alen trội (A-B-) quy định hoa màu đỏ; kiểu gen chỉ chứa alen trội A (A-bb) quy định hoa màu vàng; các kiểu gen còn lại quy định hoa màu trắng. Cho cây (P) AaBb tự thụ phấn thu được F1. Nhận định nào sau đây đúng? Biết rằng không xảy ra đột biến.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

A-B- = đỏ

A-bb = vàng

aaB- = aabb = trắng

P : AaBb tự thụ

F1 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

9 đỏ : 3 vàng : 4 trắng

A sai

Hoa đỏ F1 có 4 loại kiểu gen khác nhau : AABB, AaBB, AABb, AaBb

B sai

Hoa vàng và hoa trắng tự thụ phấn , cho các giao tử là Ab,aB ,ab

Nhưng vì là tự thụ nên sẽ không thu được hoa đỏ vì không có sự kết hợp giữa giao tử Ab và aB

C sai

F1 trắng có các kiểu gen là : aaBB, aaBb, aabb

Vàng có các kiểu gen là : AAbb, Aabb

D đúng

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn