Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Viêt Nam đâu thế kỉ XX là?

Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Viêt Nam đâu thế kỉ XX là?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Viêt Nam đâu thế kỉ XX là?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn