Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“May I see your passport Mrs Scott said the customs off

“May I see your passport Mrs Scott said the customs off

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“May I see your passport, Mrs. Scott?”, said the customs officer.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu tường thuật đặc biệt

Giải chi tiết:

May I …. ? => dùng đê đưa ra yêu cầu

ask to do sth: yêu cầu làm gì (yêu cầu sự cho phép để làm điều gì đó)

suggest V-ing: gợi ý cùng làm gì

ask sb to V: yêu cầu ai làm gì

promise to V: hứa làm gì

Tạm dịch: “Tôi có thể xem hộ chiếu của bà không, bà Scott?”, nhân viên hải quan nói.

A. Nhân viên hải quan yêu cầu cho phép xem hộ chiếu của bà Scott.

B. Nhân viên hải quan đề nghị cùng xem hộ chiếu của bà Scott. => sai nghĩa

C. Nhân viên hải quan yêu cầu bà Scott xem hộ chiếu của anh ta. => sai nghĩa

D. Nhân viên hải quan hứa sẽ cho bà Scott xem hộ chiếu của anh ta. => sai nghĩa

Chọn A.

Ý kiến của bạn