Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

me to the zoo this weekend Do you take Are you take Wi

me to the zoo this weekend Do you take Are you take Wi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

______ me to the zoo this weekend?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn