Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

meat bean sweat meaning Giải chi tiếtA meat miːtB bean

meat bean sweat meaning Giải chi tiếtA meat miːtB bean

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Phát âm “ea”

Giải chi tiết:

A. meat /miːt/

B. bean /biːn/

C. sweat /swet/

D. meaning /ˈmiːnɪŋ/

Phần gạch chân phương án C được phát âm là /e/, còn lại là /i:/.

Chọn C.

Ý kiến của bạn