Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mệnh đề nào sau đây sai 10 chia hết cho 5 Hình vuông

Mệnh đề nào sau đây sai 10 chia hết cho 5 Hình vuông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mệnh đề nào sau đây sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nếu (P,,,Q) cùng đúng hoặc (P,,,Q) cùng sai thì (P Leftrightarrow Q) là mệnh đề đúng.

Giải chi tiết:

*) Xét đáp án A:

(P): “(10) chia hết cho (5)” là mệnh đề đúng.

(Q): “Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.” là mệnh đề đúng.

Do đó, (P Leftrightarrow Q) là mệnh đề đúng.

*) Xét đáp án B:

(P): “Tam giác (ABC) vuông tại (C)”

(Q): “(A{B^2} = C{A^2} + C{B^2})”

(P Rightarrow Q): Là mệnh đề đúng.

(Q Rightarrow P): Là mệnh đề đúng.

Do đó, (P Leftrightarrow Q) là mệnh đề đúng.

*) Xét đáp án C:

(P): “Hình thang (ABCD) nội tiếp đường tròn (left( O right))”

(Q): “(ABCD) là hình thang cân”

(P Rightarrow Q): Là mệnh đề đúng.

(Q Rightarrow P): Là mệnh đề đúng.

Do đó, (P Leftrightarrow Q) là mệnh đề đúng.

*) Xét đáp án D:

(P): “(63) chia hết cho (7)” là mệnh đề đúng.

(Q): Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau là mệnh đề sai.

Do đó, (P Leftrightarrow Q) là mệnh đề sai.

Chọn  D

Ý kiến của bạn