Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Men’s responsibility is to work and the family and wom

Men’s responsibility is to work and the family and wom

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Men’s responsibility is to work and ______ the family and women’s job is to look after the children.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn