Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Metylamin phản ứng với dung dịch chất nào sau đây CaOH2

Metylamin phản ứng với dung dịch chất nào sau đây CaOH2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Metylamin phản ứng với dung dịch chất nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết amin.

Giải chi tiết:

Metylamin (CH3NH2) hay các amin nói chung có tính bazơ.

⟹ Phản ứng được với axit: CH3NH2 + CH3COOH → CH3NH3+CH3COO-.

Đáp án C

Ý kiến của bạn