Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mike his email four times a week in order not to miss

Mike his email four times a week in order not to miss

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mike _____ his email four times a week in order not to miss anything important.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn