Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một quần thể tự phối có thành phần kiểu gen 0,5AA :

Một quần thể tự phối có thành phần kiểu gen 0,5AA :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một quần thể tự phối có thành phần kiểu gen 0,5AA : 0,5Aa. Sau 3 thế hệ tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể sẽ là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Xét 1 gen gồm 2 alen A và a. Giả sử quần thể ban đầu có 100% Aa với n: số thế hệ tự phối.

Tỉ lệ KG dị hợp qua n lần tự phối =   Tỉ lệ KG đồng hợp mỗi loại (AA = aa) qua n lần tự phối =

Chú ý: Nếu quần thể ban đầu không phải là 100% Aa mà có dạng: 

                                  xAA + yAa + zaa = 1 

Qua n thế hệ tự phối thì ta phải tính phức tạp hơn. Lúc này, tỉ lệ kiểu gen  Aa, AA, aa lần lượt là:

Aa = .  ;  AA = x +  . y   ;  aa = . y

Áp dụng công thức trên đối với quần thể qua 3 thế hệ tự phối và quần thể ban đầu có 50% Aa :

Aa =  =;     aa =  = ;    AA =0,5 +

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn