Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mô tả nào dưới đây là không đúng Glucozơ và fructozơ đ

Mô tả nào dưới đây là không đúng Glucozơ và fructozơ đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mô tả nào dưới đây là không đúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về glucozơ, fructozơ.

Giải chi tiết:

A sai vì fructozơ ngọt hơn đường mía (saccarozơ) nhưng glucozơ không ngọt bằng đường mía.

B, C, D đúng.

Đáp án A

Ý kiến của bạn