Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Móc quả cầu bằng kim loại vào lực kế treo ngoài không k

Móc quả cầu bằng kim loại vào lực kế treo ngoài không k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Móc quả cầu bằng kim loại vào lực kế treo ngoài không khí thì lực kế chỉ 2N, khi nhúng hoàn toàn quả cầu vào trong nước thì lực kế chỉ 1,75N.

a. Tính lực đẩy Ác-si-mét của nước lên quả cầu.

b. Tính thể tích của quả cầu. Biết trọng lượng riêng của nước là (10000{rm{ }}N/{m^3}.)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khi cân ngoài không khí số chỉ lực kế là trọng lượng vật.


Khi ở trong nước vật chịu thêm lực đẩy Ác si mét hướng lên trên.


Sử dụng công thức ({F_A} = d.V Rightarrow V = frac{{{F_A}}}{d}.)

Giải chi tiết:

a. Khi nhúng vào nước vật chịu tác dụng của 2 lực:

+ Trọng lực (P) hướng xuống

+ Lực đẩy ác si mét (left( {{F_A}} right)) hướng lên.

Lực đẩy ác si mét là: 

(P - {F_A} = 1,75 Rightarrow {F_A} = P - 1,75 = 0,25left( N right))

b. Ta có: ({F_A} = d.V Rightarrow V = frac{{{F_A}}}{d} = frac{{0,25}}{{10000}} = 2,{5.10^{ - 5}}left( {{m^3}} right))

Ý kiến của bạn