Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mỗi gen trong cặp gen dị hợp đều chứa 2998 liên kết phostpho

Mỗi gen trong cặp gen dị hợp đều chứa 2998 liên kết phostpho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mỗi gen trong cặp gen dị hợp đều chứa 2998 liên kết phostphođieste nối giữa các nuclêôtit . Gen trội D chức 17,5% số nucleotit loại T. Gen lặn d có A = G = 25%. Trong trường hợp chỉ xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường thì loại giao tử nào sau đây không thể xảy ra?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mỗi gen trong cặp dị hợp có 2998 liên kết phosphodieste nối giữa các nucleotit

=> Mỗi gen có tổng cộng là 3000 nucleotit

Áp dụng qui tắc bổ sung, có A = T và G = X

Gen D có 17,5% nu loại T. Gen D có :

          A = T = 525

          G = X = 975

Gen d có A = G = 25%. Gen d có :

          A = T = G = X = 750

Tế bào Ddd giảm phân bình thường cho các giao tử : D , d , Dd , dd

Giao tử không thể xuất hiện là :

Giao tử có 1275 X

D có 975X , d có 750 X, Dd có 1725 X, dd có 1500 X

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn