Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Most of them got carsick because they went coach on in

Most of them got carsick because they went coach on in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Most of them got carsick because they went ________coach.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

A. on: trên, ở trên

B. in: ở, tại, trong (nơi chốn, không gian...)

C. by: bởi, bằng

D. with: với

=> go + by + phương tiện: đi bằng …

Tạm dịch: Hầu hết họ đều bị say xe vì đi bằng xe khách.

Chọn C.

Ý kiến của bạn