Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Most Vietnamese pedestrians aren’t used to using the ……

Most Vietnamese pedestrians aren’t used to using the ……

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Most Vietnamese pedestrians aren’t used to using the ………..


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn