Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một bạn học sinh nhận xét về sự di truyền của các gen trong

Một bạn học sinh nhận xét về sự di truyền của các gen trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bạn học sinh nhận xét về sự di truyền của các gen trong tế bào nhân thực của động vật lưỡng bộinhư sau:

(1) Hai alen của một gen trên một cặp nhiễm sắc thể thường → không được phân chia đồng đều cho các tếbào con trong quá trình phân bào.

(2) Các gen nằm trong tế bào chất → phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân.

(3) Các alen lặn ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X → thường biểu hiện kiểu hình ởgiới dị giao tử nhiều hơn ở giới đồng giao tử.

(4) Các alen thuộc các lôcut khác nhau trên một nhiễm sắc thể → thường được sắp xếp theo một trật tựnhất định và di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết.

(5) Các cặp alen thuộc các lôcut khác nhau trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau → phân li độc lập, tổ hợptự do trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.

Có bao nhiêu nhận xét ở trên là đúng?

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- (1) và (2) sai vì:

+ Các gen nằm trong nhân tế bào được phân chia đồng đều cho các tế bào con trong quá trình phân bào.

+ Khi phân bào, tế bào chất phân chia không đều về các tế bào con vì vậy các gen trong tế bào chất phân chia không đều về các tế bào con.

- (3), (4), (5) đúng.

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn